Vandaag open
Bezoekersinformatie

‘Het Dolhuys gelooft in een samenleving waarin je, wanneer je geest anders werkt dan normaal, gehoord en gezien wordt en mee kan doen op basis van gelijkwaardigheid.’

Missie

Dolhuys | museum van de geest streeft naar het in beeld brengen van de mens in al haar facetten en het ter discussie stellen van stereotype beelden om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen in Nederland die afwijken van de geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als negatieve zin, zowel in het heden als het verleden.

Visie

In onze samenleving zijn stigma’s ten aanzien van afwijkend gedrag volop aanwezig. Het Dolhuys wil een wezenlijke bijdrage leveren aan objectieve beeldvorming middels bijzondere kunst, ontmoetingen, verwondering en open debat.

Stichting het Dolhuys

Het Dolhuys | museum van de geest, wordt geëxploiteerd door Stichting het Dolhuys. Deze stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de herschreven Code Cultural Governance die in 2006 is gepubliceerd.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen (financiële) beloning. Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de vaste staf van Stichting het Dolhuys zijn conform de cao GGZ.

Raad van Toezicht-leden

Marijke van Putten, GGZ Noord Holland-Noord (voorzitter)
Paul de Bot, Dijk en Duin
Elsbeth de Ruijter, GGZ in Geest
Dick Veluwenkamp, Arkin
Marcel van Heck, College van Rijksadviseurs
Mark van der Wolf, Radboudumc
Marnix Mol, Legal Counsel
Diederik Six, CompaNanny
Pierre Quaedevlieg, VG sector

Jaarcijfers en verslagen

Jaarcijfers 2016
Jaarcijfers 2015

Jaarcijfers 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011

Delen