Tijdelijk gesloten wegens verbouwing
Bezoekersinformatie

‘Stichting Het Dolhuys gelooft in een samenleving waarin je, wanneer je geest anders werkt dan normaal, gehoord en gezien wordt en mee kan doen op basis van gelijkwaardigheid.’

Missie

Stichting Het Dolhuys streeft naar het in beeld brengen van de mens in al haar facetten en het ter discussie stellen van stereotype beelden om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen in Nederland die afwijken van de geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als negatieve zin, zowel in het heden als het verleden.

Visie

In onze samenleving zijn stigma’s ten aanzien van afwijkend gedrag volop aanwezig. Stichting Het Dolhuys wil een wezenlijke bijdrage leveren aan objectieve beeldvorming middels bijzondere kunst, ontmoetingen, verwondering en open debat.

Stichting Het Dolhuys

De twee locaties van het Museum van de Geest, in Amsterdam en Haarlem, worden geëxploiteerd door Stichting Het Dolhuys. Deze stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de herschreven Code Cultural Governance die in 2006 is gepubliceerd.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen (financiële) beloning. Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de vaste staf van Stichting Het Dolhuys zijn conform de cao GGZ. Salariëring van de directie is conform de WNT en zit ruim onder het plafond van de bepaling van het bezoldigingsmaximum voor de culture sector.

Raad van Toezicht-leden

Paul de Bot, Dijk en Duin (voorzitter)
Marcel van Heck, College van Rijksadviseurs
Marnix Mol, Legal Counsel
Diederik Six, CompaNanny
Pierre Quaedvlieg, VG sector
Marie-Luce Bree, Directeur Grachtenfestival
Mariëlle Ploumen, Altrecht

Jaarcijfers en verslagen

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarcijfers 2017
Jaarverslag 2016
Jaarcijfers 2016
Jaarcijfers 2015

Jaarcijfers 2014
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011

Jubileumuitgave 2015
Jubileumuitgave 2015 – English

 

Delen

Het Dolhuys en het Outsider Art Museum gaan vanaf deze zomer samen onder één naam:

Museum van de geest logo

Het Museum van de Geest heeft twee vestigingen; één in Haarlem en één in Amsterdam. In Haarlem ontdek je op een interactieve manier meer over je eigen geest én die van anderen. In Amsterdam zijn tentoonstellingen te zien met outsider art, waarin kunstenaars hun fantasierijke innerlijke wereld tonen.